Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Fun-n-Stuff. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij onze activiteiten aanbieden.

Begrippen

Aanbieder: Fun-n-Stuff inclusief alle Stuff onderdelen: SUP-n-Stuff, Yoga-n-Stuff, Coach-n-Stuff en Jobs-n-Stuff.

Directie van Fun-n-Stuff: Zij die bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 78110629 staan ingeschreven als directeuren van Fun-n-Stuff

Activiteiten: Alle betaalde en gratis activiteiten die de aanbieder aanbiedt waaronder maar niet beperkt tot bijvoorbeeld SUPpen, Yoga en Coaching.

Hoofddeelnemer: De persoon die een overeenkomst sluit met de aanbieder, het deelname formulier invult en/of de reservering maakt. Deze persoon is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen deelnemers die aangemeld worden door de hoofddeelnemer.

Opdrachtgever: Alle partijen die gebruik maken van de diensten en/of activiteiten van de aanbieder.

Leverancier: Degene die diensten, goederen, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Fun-n-Stuff levert.

Wederpartij: Zowel hoofddeelnemer, leverancier als opdrachtgever.

Overeenkomst: Afspraken tussen de Aanbieder en de wederpartij.

SUP(pen): Stand Up Paddleboard(en)

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die tussen de aanbieder en de wederpartij worden afgesloten. Mits er nadrukkelijk door beide partijen van deze voorwaarden worden afgeweken.

Overeenkomst

Overeenkomsten, reserveringen, aanmeldingen en bevestigingen tussen de aanbieder en wederpartij kunnen zowel mondeling als schriftelijk plaats vinden. Te allen tijde zijn deze algemene voorwaarden van toepassing bij afspraken, reserveringen, aanmeldingen en bevestigingen

Door het aangaan van een overeenkomst met de aanbieder verklaart de wederpartij tekenbevoegd te zijn ofwel samen of in overeenstemming met ouders of voogden te handelen. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichting uit de overeenkomst.

Deelname

Door deelname aan de activiteiten gaat de wederpartij automatisch akkoord met de eigen risico verklaring, privacy verklaring en de algemene voorwaarden van de aanbieder. Deze kunnen ingezien worden op de website van de aanbieder.

Na voltooiing van een reservering via de website, ontvangt de wederpartij een schriftelijke bevestiging op het door de wederpartij opgegeven e-mailadres.

Deelnemers onder de 16 jaar hebben toestemming nodig van een ouder of voogd voor deelname. Het is mogelijk om per gezin met meerdere personen deel te nemen, waaronder kinderen, mits de hoofddeelnemer (degene die het deelnameformulier invult en instuurt) 18 jaar of ouder is.

Wij hanteren een minimale leeftijd van 8 jaar mits het kind:

 • onder begeleiding deelneemt van een ouder of voogd. Voor kinderen onder de 12 jaar is het verplicht dat de ouder of voogd zelf ook als deelnemer mee het water op gaat.
 • groot genoeg is om een peddel en eigen board te kunnen hanteren
 • in bezit is van minimaal zwemdiploma A. Let op: bij activiteiten op het terrein van ’t Zwarte Plasje is het verplicht voor alle deelnemers om zowel zwemdiploma A en B te hebben.

De aanbieder behoudt het recht om deelnemers uit te sluiten van activiteiten op basis van veiligheidsoverwegingen. Bij twijfel, overleg met de aanbieder voor advies.

Deelnemers dienen minimaal 15 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig te zijn. Deelnemers die te laat komen kunnen worden uitgesloten van deelname aan de activiteit. Deze activiteit zal wel in rekening gebracht worden.

Deelnemers mogen niet roken (of andere vormen van open vuur hebben) in de nabijheid van de activiteiten en/of het materiaal van Fun-n-Stuff.

Deelnemers dienen de binnen en buiten locaties van de aanbieder te respecteren. Tijdens buiten activiteiten dienen de deelnemers verantwoord om te gaan met de flora en fauna.

Prijzen

Om deel te kunnen nemen aan activiteiten van Fun-n-Stuff, dient men vooraf de kosten te voldoen via de website van de aanbieder dan wel voor aanvang van de activiteiten tenzij de partijen anders overeenkomen.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Fun-n-Stuff te mogen claimen of te veronderstellen.

Lesprijzen vermeld op de website zijn inclusief 21% BTW. Indien de aanbieder een offerte maakt, zijn de vermelde prijzen exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

De Aanbieder behoudt het recht op prijswijzigingen.

Betalingstermijn en aanbetaling

Indien tussen de aanbieder en de wederpartij is afgesproken dat betalingen plaats vinden na afloop van de activiteiten, dienen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden tenzij anders is overeengekomen.

Fun-n-Stuff behoudt het recht om de wederpartij een aanbetaling te laten voldoen.

Voor wederpartijen die groepsactiviteiten boeken, zoals kinderfeestjes, familie dagen, bedrijfsuitjes, board meetings en overige groepsactiviteiten, hanteren we een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag.  

De wederpartij is verantwoordelijk voor de incassokosten indien de aanbieder derden moet inschakelen voor incasso maatregelen mits de aanbieder de wederpartij in gebreke heeft gesteld.

Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen betalingstermijn voldoet, dan is deze wettelijke rente verschuldigd.

De aanbieder behoudt te alle tijde het recht om van de betalingstermijn af te wijken.

Kortingen

Kortingen zijn persoons gebonden en kunnen eenmalig gebruikt worden tenzij anders aangegeven door Fun-n-Stuff. De kortingen kunnen alleen ingewisseld worden gedurende de looptijd van de actie.

Strippenkaarten

Deelnemers hebben de mogelijkheid om voor activiteiten strippenkaarten aan te schaffen. De prijs van een losse les/activiteit is hoger dan wanneer men gebruik maakt van een strippenkaart. Voor overgebleven strippen gelden de volgende regels:

 • Strippenkaarten gekocht voor Indoor activiteiten (lessen die plaats vinden in een binnenzwembad, buitenzwembad of andere binnen locatie) kunnen het aansluitende buiten seizoen ook buiten nog gebruikt worden.
 • Strippenkaarten gekocht voor buiten SUP lessen die plaats vinden op open water kunnen alleen gebruikt worden voor lessen op open water (dus niet voor activiteiten in binnen- en/of buiten zwembaden). Aan het einde van het seizoen kunnen de overgebleven buiten strippen omgezet worden naar Indoor strippen mits:
  • Er Indoor lessen aangeboden worden en/of beschikbaar zijn
  • Bijbetaling geschied voor de overgebleven strippen voor de dan geldende prijs voor Indoor strippen
 • Strippenkaarten gekocht voor activiteiten in buiten zwembaden kunnen ook gebruikt worden voor activiteiten in open water mits beschikbaar en/of aangeboden.

Weersomstandigheden

Fun-n-Stuff biedt zowel binnen als buiten activiteiten aan. Voor buiten activiteiten geldt dat:

 • bij (voorspeld) onweer een activiteit niet door gaat of deze wordt (tijdelijk) uitgesteld indien de tijd van beide partijen dit toelaat. Afhankelijk van de weersvoorspellingen bepaalt de instructeur of de activiteit doorgang vindt.
 • bij milde regen een SUP les gewoon door kan gaan. Afhankelijk van de weersvoorspellingen bepaalt de instructeur of de activiteit doorgang vindt.
 • afhankelijk van de wind bepaalt de instructeur of de activiteit doorgang vindt.
 • bij (extreme) hitte en kou kan het zijn dat de activiteit aangepast wordt. De instructeur zal hier specifieke aanwijzingen voor geven.

Annuleringen

Annuleringen dienen te alle tijde schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangst wordt gehanteerd met betrekking tot de annuleringstermijn. Let op: wij hanteren verschillende annuleringtermijnen afhankelijk of 1) de locatie een binnen- of buiten locatie betreft en 2) het een bestaande groepsles of een groepsarrangement betreft.

Buiten locaties en/of open wateren (dus geen binnen- en buitenzwembaden):

Voor wederpartijen die gereserveerd hebben voor een aangeboden bestaande groepsles (dus geen op maat gemaakt arrangement) hanteren we de volgende kosten en annuleringstermijnen m.b.t. een buiten locatie:

 • 100% van de kosten bij annulering binnen 1 dag (24 uur) voor aanvang van de activiteit. Dit geldt ook voor no-shows (niet opkomen dagen zonder annulering)
 • 0% van de kosten bij annulering meer dan 1 dag  (24 uur) voor aanvang van de activiteit.
 • Mochten de werkelijke kosten van Fun-n-Stuff ten gevolge van de annulering van de wederpartij de bovengenoemde annuleringskosten overstijgen, dan behoudt Fun-n-Stuff het recht om de meerkosten in rekening te brengen.

Voor wederpartijen die groepsarrangementen boeken, zoals kinderfeestjes, familie dagen, bedrijfsuitjes, board meetings en overige groepsactiviteiten, hanteren we de volgende kosten en annuleringstermijn m.b.t. een buitenlocaties en/of open wateren:

 • 100% van de kosten bij annulering binnen 2 dagen (48 uur) voor aanvang van de activiteit. Dit geldt ook voor no-shows (niet opkomen dagen zonder annulering)
 • 50% van de kosten bij annulering tussen de 2 en 7 dagen voor aanvang van de activiteit
 • 25% van de kosten bij annulering tussen de 8 en 14 dagen voor aanvang van de activiteit.
 • 0% van de kosten bij annulering meer dan 14 dagen voor aanvang van de activiteit.
 • Mochten de werkelijke kosten van Fun-n-Stuff ten gevolge van de annulering van de wederpartij de bovengenoemde annuleringskosten overstijgen, dan behoudt Fun-n-Stuff het recht om de meerkosten in rekening te brengen.

Binnen locaties (zoals bv. binnen- en buitenzwembaden):

Voor alle wederpartijen, ongeacht of deze een groepsarrangement boekt of gereserveerd heeft voor een bestaande groepsles, hanteren we de volgende kosten en annuleringstermijn m.b.t. binnen locaties:

 • 100% van de kosten bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de activiteit. Dit geldt ook voor no-shows (niet opkomen dagen zonder annulering)
 • 50% van de kosten bij annulering tussen de 5 en 7 dagen voor aanvang van de activiteit
 • 25% van de kosten bij annulering tussen de 8 en 14 dagen voor aanvang van de activiteit.
 • 0% van de kosten bij annulering meer dan 14 dagen voor aanvang van de activiteit.
 • Mochten de werkelijke kosten van Fun-n-Stuff ten gevolge van de annulering van de wederpartij de bovengenoemde annuleringskosten overstijgen, dan behoudt Fun-n-Stuff het recht om de meerkosten in rekening te brengen.

De aanbieder behoudt het recht om van de annuleringstermijn af te wijken.

Fun-n-Stuff behoudt te alle tijde het recht om activiteiten te annuleren (bv. bij niet genoeg deelnemers) en is vervolgens alleen verplicht tot terugbetaling van eventuele aanbetalingen, overige gemaakte kosten door de deelnemer worden niet vergoed.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fun-n-Stuff is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Fun-n-Stuff.

Door deelname aan een activiteit gaat de deelnemer akkoord met de mogelijkheid dat er foto’s en/of ander (beeld) materiaal gemaakt kan worden tenzij hier vooraf bezwaar tegen is gemaakt. Dit materiaal kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden waaronder, maar niet beperkt tot, de website van Fun-n-Stuff, nieuwsbrieven, social media en andere kanalen. Bent u herkenbaar in beeld gebracht en stelt u daar geen prijs meer op, neem dan contact op met Fun-n-Stuff via fun@fun-n-stuff.nl.

Corona

De aanbieder volgt de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het corona virus (COVID-19).

Aansprakelijkheid

Door deel te nemen aan activiteiten aangeboden door Fun-n-Stuff gaat de wederpartij akkoord met de eigen risico verklaring, privacy verklaring en algemene voorwaarden. Deze kunnen ingezien worden op de website van de aanbieder.

De wederpartij is verantwoordelijk voor de kosten voortkomend uit schade die aangericht worden aan andere personen en/of aan het materiaal van Fun-n-Stuff.

Deelname aan activiteiten aangeboden door Fun-n-Stuff is op eigen risico en de aanbieder is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade behoudens in geval van opzet of grove schuld van Fun-n-Stuff.

Indien zich bij de uitvoering van activiteiten aangeboden door Fun-n-Stuff een gebeurtenis voordoet die tot leidt tot aansprakelijkheid van Fun-n-Stuff, dan zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Fun-n-Stuff afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Fun-n-Stuff streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie en/of de inhoud onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Fun-n-Stuff aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor informatie die op websites staat waarnaar wij (via hyperlinks) verwijzen.

Eigen Risico Verklaring

Om deel te mogen nemen aan activiteiten, aangeboden door Fun-n-Stuff, verklaar ik dat:   

 • Ik begrijp dat deelname op eigen risico is en Fun-n-Stuff niet aansprakelijk is voor enige vorm van schade behoudens in geval van opzet of grove schuld van Fun-n-Stuff.
 • Ik verantwoordelijk ben voor de kosten voortkomend uit schade die ik aanricht aan andere personen en/of aan het materiaal van Fun-n-Stuff.
 • Als ik meerdere personen aanmeld voor deelname, ik als hoofddeelnemer (degene die het deelnameformulier invult en instuurt) aansprakelijk ben voor iedereen die ik aanmeld.
 • Ik 16 jaar of ouder ben om te kunnen reserveren. Het is mogelijk om per gezin met meerdere personen mee te doen, waaronder kinderen, mits de hoofddeelnemer (degene die het deelnameformulier invult en instuurt) 18 jaar of ouder is. Wij hanteren een minimale leeftijd van 8 jaar mits het kind onder begeleiding deelneemt van een ouder of voogd. Voor kinderen onder de 12 jaar is het verplicht dat de ouder of voogd zelf ook mee het water op gaat.
 • Ik me te allen tijde houd aan de instructies die vanuit Fun-n-Stuff worden gegeven.
 • Ik minimaal in bezit ben van zwemdiploma A. Let op: bij activiteiten op het terrein van ’t Zwarte Plasje is het verplicht om zowel zwemdiploma A en B te hebben.
 • Ik niet onder invloed van alcohol en drugs ben.
 • Ik geen ernstige lichamelijk klachten heb waardoor mijn bewegingsvrijheid wordt beperkt.
 • Ik lichamelijke en/of geestelijke beperkingen (inclusief medicijn gebruik) gemeld heb aan een van de instructeurs van Fun-n-Stuff.
 • Ik begrijp dat het dragen van een bril voor, tijdens en na de activiteit(en) onder mijn eigen risico valt.
 • Ik begrijp dat Fun-n-Stuff het recht heeft mij uit te sluiten van deelname bij overlast en de eventuele daarmee gemoeide kosten voor mijn rekening komen.
 • Ik Fun-n-Stuff niet aansprakelijk stel voor eventueel verlies van persoonlijke items voor, tijdens en na de activiteit(en).
 • Ik akkoord ga met de opslag en verwerking van mijn gegevens zoals beschreven in de privacy verklaring van Fun-n-Stuff. Deze is in te zien op www.fun-n-stuff.nl/privacy-verklaring.
 • Ik bovenstaande voorwaarden gelezen en begrepen heb.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen gemeld worden via fun@fun-n-stuff.nl. Wij zullen uiterlijk binnen 14 dagen de klacht in behandeling nemen.

Klachten over Fun-n-Stuff leiden niet tot opschorting van de betalingsverplichting van de wederpartij.    

Wijzigingen

Fun-n-Stuff behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie kan geraadpleegd worden op https://www.fun-n-stuff.nl/algemenevoorwaarden.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is enkel Nederlands recht van toepassing.